Декларација 8-ми април

Д  Е  К  Л  Р  А  Ц  И  Ј  А

8-ми април 2022 година

Свечена седница за прослава на меѓународниот ден на Ромите 8-ми април во Парламентот на Република Северна Македонија

Оваа ДЕКЛАРАЦИЈА донесена на Осми (8)-ми април 2022 година, на Меѓунардониот ден на Ромите е многу чекори понапред кон вклучување на Ромите во рамки на процесот на проширување на ЕУ. Истата, сака да Ве иницира да обезбедите  гаранции за продолжување со поголем обем. Да ги зајакнете напорите за еднаквост и интеграција на Ромите во општеството, а посебно Ве повикува, да обезбедите системски и трајни решенија интеграција на Ромите во општеството.

ДРЖАВНОТО ФИНАНСИРАЊЕ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР – СО ФОКУС НА ПРОЕКТИ НАСОЧЕНИ КОН РОМИ

Финансирањето на граѓанскиот сектор кај ромската заедница е еден од  клучните елементи на  државата за поддршка во насока интегрирање во општеството. Финасирање на граѓанскиот сектор кај ромската заедница од страна на државата треба да биде значителен извор на одржливост на граѓанските организации, а самото тоа  е предуслов за обезбедување демократски и социо-економски просперитет.

Оваа анализа има за цел да иницира подобрување на државната за поддршка на граѓанскиот сектор кај ромската заедница во насока интегрирање во општеството.

Анализата е продукт за контуиранато залагање, застапување на Асоцијација Иницијатива за социјалнапромена ИнСоК – Скопје за степенот на државно финасирање на граѓанскиот сектор при спроведувањето на акции – проекти насочени кон Ромите.

Содржината на оваа публикацијата е единствена одговорност на Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК  и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат.

COMPARATIVE ANALYSIS – THE USE OF NATIONAL POLICIES FOR ROMA AT THE LOCAL LEVEL

By implementing public policies for Roma, the majority of the public, believes that it has a positive impact on the integration of Roma in the Republic  Macedonia, but still much remains to be done in order to achieve effective improvement in the inclusion of Roma in society.

COMPARATIVE ANALYSIS – THE USE OF NATIONAL POLICIES FOR ROMA AT THE LOCAL LEVEL

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА – ПРИМЕНЛИВОСТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА РОМИТЕ НА ЛОКАЛНО НИВО

POLICY BRIEFS – ADVOCACY OF ROMA ON LOCAL LEVEL IN REPUBLIC OF MACEDONIA

POLICY BRIEFS
Review of Roma priorities at the local level and recommendations for inclusion in the local public policies
(Cair, Suto Orizari (Skopje), Tetovo, Gostivar, Bitola, Prilep, Stip, Kumanovo, Delcevo, Vinica, Kocani and Berovo)

POLICY BRIEFS – ADVOCACY OF ROMA ON LOCAL LEVEL IN REPUBLIC OF MACEDONIA

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РОМИТЕ НА ЛОКАЛНИОТ НИВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Decade Watch 2006

Building on the principle of Roma participation in the Decade, DecadeWatch is an initiative of a group of Roma activists and researchers to assess progress under the Decade of Roma Inclusion 2005–2015 since its launch in February 2005. DecadeWatch is supported by the Open Society Institute and the World Bank. This support included training and mentoring there search teams, as well as developing the methodology for, providing editorial support to and printing this series of reports.

Decade Watch 2007

Building on the principle of Roma participation in the Decade, DecadeWatch is an initiative of a group of Roma activists and researchers to assess progress under the Decade of Roma Inclusion 2005–2015 since its launch in February 2005.
DecadeWatch is supported by the Open Society Institute and the World Bank. This support has included training and mentoring the research teams, as well as developing the methodology for, providing editorial support to and printing this series of reports.