ДРЖАВНОТО ФИНАНСИРАЊЕ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР – СО ФОКУС НА ПРОЕКТИ НАСОЧЕНИ КОН РОМИ

Финансирањето на граѓанскиот сектор кај ромската заедница е еден од  клучните елементи на  државата за поддршка во насока интегрирање во општеството. Финасирање на граѓанскиот сектор кај ромската заедница од страна на државата треба да биде значителен извор на одржливост на граѓанските организации, а самото тоа  е предуслов за обезбедување демократски и социо-економски просперитет.

Оваа анализа има за цел да иницира подобрување на државната за поддршка на граѓанскиот сектор кај ромската заедница во насока интегрирање во општеството.

Анализата е продукт за контуиранато залагање, застапување на Асоцијација Иницијатива за социјалнапромена ИнСоК – Скопје за степенот на државно финасирање на граѓанскиот сектор при спроведувањето на акции – проекти насочени кон Ромите.

Содржината на оваа публикацијата е единствена одговорност на Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК  и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат.

COMPARATIVE ANALYSIS – THE USE OF NATIONAL POLICIES FOR ROMA AT THE LOCAL LEVEL

By implementing public policies for Roma, the majority of the public, believes that it has a positive impact on the integration of Roma in the Republic  Macedonia, but still much remains to be done in order to achieve effective improvement in the inclusion of Roma in society.

COMPARATIVE ANALYSIS – THE USE OF NATIONAL POLICIES FOR ROMA AT THE LOCAL LEVEL

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА – ПРИМЕНЛИВОСТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА РОМИТЕ НА ЛОКАЛНО НИВО

POLICY BRIEFS – ADVOCACY OF ROMA ON LOCAL LEVEL IN REPUBLIC OF MACEDONIA

POLICY BRIEFS
Review of Roma priorities at the local level and recommendations for inclusion in the local public policies
(Cair, Suto Orizari (Skopje), Tetovo, Gostivar, Bitola, Prilep, Stip, Kumanovo, Delcevo, Vinica, Kocani and Berovo)

POLICY BRIEFS – ADVOCACY OF ROMA ON LOCAL LEVEL IN REPUBLIC OF MACEDONIA

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РОМИТЕ НА ЛОКАЛНИОТ НИВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Decade Watch 2006

Building on the principle of Roma participation in the Decade, DecadeWatch is an initiative of a group of Roma activists and researchers to assess progress under the Decade of Roma Inclusion 2005–2015 since its launch in February 2005. DecadeWatch is supported by the Open Society Institute and the World Bank. This support included training and mentoring there search teams, as well as developing the methodology for, providing editorial support to and printing this series of reports.

Decade Watch 2007

Building on the principle of Roma participation in the Decade, DecadeWatch is an initiative of a group of Roma activists and researchers to assess progress under the Decade of Roma Inclusion 2005–2015 since its launch in February 2005.
DecadeWatch is supported by the Open Society Institute and the World Bank. This support has included training and mentoring the research teams, as well as developing the methodology for, providing editorial support to and printing this series of reports.

Decade Watch 2008

This report of the implemented monitoring and evaluation of the Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015 and other Roma-targeted public policies in the Republic of Macedonia is aimed to the achievement of all three objectives foreseen by the project. The report describes the prepared methodology on the basis of which monitoring and evaluation activities were carried out, the findings of the conducted assessment, and proposes measures for improvement of the implementation of the Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015.

Decade Watch 2010

The assessment of the Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015 (Decade) in the Republic of Macedonia is part of the project “Decade Watch Macedonia 2010: On the half way of the Roma Decade (MK Decade Watch 2010)”. The project is supported by the Roma Initiatives Office of the Open Society Institute from Budapest and it is implemented by the Initiative for Social Inclusion – InSoC. It is part of the regional Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015 monitoring initiative named DecadeWatch.