Декларација 8-ми април

Д  Е  К  Л  Р  А  Ц  И  Ј  А

8-ми април 2022 година

Свечена седница за прослава на меѓународниот ден на Ромите 8-ми април во Парламентот на Република Северна Македонија

Оваа ДЕКЛАРАЦИЈА донесена на Осми (8)-ми април 2022 година, на Меѓунардониот ден на Ромите е многу чекори понапред кон вклучување на Ромите во рамки на процесот на проширување на ЕУ. Истата, сака да Ве иницира да обезбедите  гаранции за продолжување со поголем обем. Да ги зајакнете напорите за еднаквост и интеграција на Ромите во општеството, а посебно Ве повикува, да обезбедите системски и трајни решенија интеграција на Ромите во општеството.

Надир Реџепи – Координатор – учетво на МТВ1 – Македонија Наутро