Decade Watch 2008

This report of the implemented monitoring and evaluation of the Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015 and other Roma-targeted public policies in the Republic of Macedonia is aimed to the achievement of all three objectives foreseen by the project. The report describes the prepared methodology on the basis of which monitoring and evaluation activities were carried out, the findings of the conducted assessment, and proposes measures for improvement of the implementation of the Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015.

Decade Watch 2010

The assessment of the Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015 (Decade) in the Republic of Macedonia is part of the project “Decade Watch Macedonia 2010: On the half way of the Roma Decade (MK Decade Watch 2010)”. The project is supported by the Roma Initiatives Office of the Open Society Institute from Budapest and it is implemented by the Initiative for Social Inclusion – InSoC. It is part of the regional Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015 monitoring initiative named DecadeWatch.

Report on Minority Rights in a Multiethnic Environment

The aim of the Report on the Minority Rights in the Multiethnic Environment in the former Yugoslav Republic of Macedonia is to describe the current situation of the national minorities’ rights, based on the situations and events in this field. The assertions contained in this report represent the opinions of Mr. Samet Skenderi, Director of the Initiative for Social Change (InSoC) of Skopje, on the current situation of the rights of the national minorities in the country.

BARRIERS TO ENROLLMENT AND CONTINUING OF EDUCATION AMONG YOUNG ROMA

This research was done for the purposes of implementation of the activity: ” Review of measures taken in the Republic of Macedonia to improve access of Roma children in schools to prevent dropouts and security in their success in school ” by using methods for defining barriers to enroll and continuing education of young Roma and analysis of all programs and projects that were aimed at improving the education of Roma, such as, reducing barriers faced by Roma in the educational process.

 

<a href=”http://insoc.org.mk/wp-content/uploads/2015/02/BARRIERS-TO-ENROLLMENT-AND-CONTINUING-OF-EDUCATION-AMONG-YOUNG-ROMA.pdf”>Download</a>

PENGESATË REGJISTRIMIN DHE VAZHDIMIN E ARSIMIT TE TË RINJTË ROMË

Ky hulumtim u zhvillua për qëllimet e aktivitetit: “Pasqyrë e masave të ndërmarra në Republikën e Maqedonisë për përmirësimin e përfaqësimit të fëmijëve romë nëpër shkolla, pengimi i largimit nga shkollat dhe siguria për suksesin e tyre në shkollë”. Projekti u realizua duke përdorur metoda, me të cilat bëhet përcaktim i barrierave për regjistrimin dhe vazhdimin e arsimit nga ana e romëve. Njëkohësisht u bë analizë e të gjitha programeve dhe projekteve, të cilat ishin të orientuara drejt përmirësimit të arsimit të romëve, gjegjësisht për zvogëlimin e pengesave me të cilat ballafaqohen romët në procesin arsimor.

 

<a href=”http://insoc.org.mk/wp-content/uploads/2015/02/PENGESATË-REGJISTRIMIN-DHE-VAZHDIMIN-E-ARSIMIT-TE-TË-RINJTË-ROMË.pdf”>Download</a>

БАРИЕРИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО КАЈ МЛАДИТЕ РОМИ

За целите на спроведување на активноста:„Преглед на мерките превземени во Република Македонија за подобрување на пристапот на ромските деца во училиштата, да се спречи осипување и безбедноста во нивниот успех во училиштата” направено беше ова истражување со методи за дефинирање на бариерите за запишување и продолжување на образованието на младите Роми и анализа на сите програми и проекти кои беа насочени кон подобрување на образованието на Ромите, односно намалување на препреките со кои се соочуваат Ромите во образовниот процес.

 

Barieri_vo_obrazovanieto_kaj_Romite_vo_Makedonija

http://insoc.org.mk/wp-content/uploads/2018/05/Barieri_vo_obrazovanieto_kaj_Romite_vo_Makedonija-2.pdf