Home

Initiative for Social Change – InSoC is an association of citizens established in March 2009. InSoC’s vision is ASCEND of each individual and the society as a whole, which implies building values towards sustainable development of the democratic values, rule of law, human rights and human capital, through social change and equitable national development.

The work of InSoC includes work on changes in the social structures, behaviors, relations, groups and movements, as well as normative changes directed towards building values. The aim of InSoC is that each individual in the society reaches the maximal potential of individual development, and at the same time the society consisted of these self-realized individuals functions harmoniously in direction of sustainable development.

In its work InSoC uses established methods of active citizenry, as well as innovative and contemporary methods. Basic principle of the work of InSoC is to apply the values it promotes:

  •  democracy,
  •  rule of law,
  •  human rights and human capital,
  •  respecting the human rights based approach,
  •  which entails direct link with the human rights,
  •  accountability in the work,
  •  empowerment of individuals and groups and their participation,
  •  as well as equal opportunities with particular focus on the vulnerable groups, especially Roma.

Програма за поддршка на граѓанското општество – Цивика Мобилитас – Институционална поддршка на InSoC

ИнСоК во текот на месец јули 2019 во рамки на третата фаза 2019-2022 од спроведувањето на програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС се здоби со институционален грант.

ЦИВИКА МОБИЛИТАС е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска).

Општа цел на програмата е:

Општествените промени во Македонија се поттикнати од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, што резултира со потранспарентно, поотчетно и социјално-инклузивно управување како на централно, така и на локално ниво.

Надир Реџепи – Координатор – учетво на МТВ1 – Македонија Наутро