Month: July 2022


  • ПОВИК Бр. 0839-01 за прибирање на понуди

    за избор на експерт за изработка на: Анализа на Законот за неевидентирани лица во матичната книга на родени и остварувањето на правата кои произлегуваат од истиот   Република Северна Македонија Асоцијација Иницијатива…

Надир Реџепи – Координатор – учетво на МТВ1 – Македонија Наутро