Reporting on the initial findings of the elections in 2016

After eight (8) cycles of elections since independence, conducting different electoral models including the majority, proportional and mixed model, it is interesting to note the fact that Roma have always had one or two political representatives in the Parliament. Apart from the members of Parliament, other Roma political parties intended to secure seats at the institutional level and the decision-making level. These results position the Roma community in Macedonia as advanced compared to other countries in the neighborhood and beyond. However, the ninth cycle of elections in 2016, Roma will have three candidates on the lists in experimental places to win mandates. This is the first time where three Roma candidates participated in parliamentary elections.
In addition, this cycle like previous other cycles, the competition is based on the two major Macedonian parties. SDSM and VMRO-DPMNE are again the key coalition partners to all the Roma parties. Although Roma have seven active political parties, none of the parties ever decided to participate independently in the parliamentary and local elections. Debating the outcome, whether Roma can win a mandate or not, they should also assess the opportunity to build coalitions after the elections based on their program or the interest of the electorate. Nevertheless, the most important on these elections were the maturity and political culture for three rules – Use your right to vote, Vote according to your own preference and do not sell your vote.
After eight (8) cycles of elections since independence, conducting different electoral models including the majority, proportional and mixed model, it is interesting to note the fact that Roma have always had one or two political representatives in the Parliament. Apart from the members of Parliament, other Roma political parties intended to secure seats at the institutional level and the decision-making level. These results position the Roma community in Macedonia as advanced compared to other countries in the neighborhood and beyond. However, the ninth cycle of elections in 2016, Roma will have three candidates on the lists in experimental places to win mandates. This is the first time where three Roma candidates participated in parliamentary elections.
In addition, this cycle like previous other cycles, the competition is based on the two major Macedonian parties. SDSM and VMRO-DPMNE are again the key coalition partners to all the Roma parties. Although Roma have seven active political parties, none of the parties ever decided to participate independently in the parliamentary and local elections. Debating the outcome, whether Roma can win a mandate or not, they should also assess the opportunity to build coalitions after the elections based on their program or the interest of the electorate. Nevertheless, the most important on these elections were the maturity and political culture for three rules – Use your right to vote, Vote according to your own preference and do not sell your vote.

Download

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА МАТЕРЈАЛИ

ПРЕДМЕТ: ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА МАТЕРЈАЛИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ: “НАДВОР ОД КРУГОТ – НЕВИДЛИВИ ВО ОПШТЕСТВОТО“/ Според Договор за грантИПА/2015/381751

 

Поканети сте да учествувате на повик за доставување на понуди за печатење на проектни матерјали.

Во поканата се приложени следните документи:

–              Инструкции за понудувачите

–              Технички спецификации

–              Образец на понуда + финансиска понуда  (Прилог 1),

–              Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба (Прилог 2),

–              Изјава за независна понуда (Прилог 3)

Матерјалите подготвени во формат за печатење ќе ви бидат доставени по изборот на понудувач со најповола прифатлива цена на понудата.

Крајниот рок за доставување на понудите е 08,08,2017 година во 15:00 часот.

Понудите можат да се поднесат: на е-маил: insoc@insoc.org.mk ,  преку препорачна пошта на улица: Миладин Поповиќ 4-1а, 1020 Скопје или на рака на истата адреса.

 

Инструкции

Техничка спецификација

Образец за понуда – буџет

Изјава за исполнување на критериуми

Изјава за независна понуда

ЗА НАБАВКА НА ЕКСПЕРТСКИ УСЛУГИ – Дизајн и подготовка на банер на проектот, банер за конференција, летоци, постери и промотивен материјал

Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК – Скопје во соработка со Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите – Месечина – Гостивар, Здружение за заштита на правата на Ромите – ЗПР – Штип и Ромски Едукативен Центар – РЕЦ Амбрела – Шуто Оризари, го спроведува проектот “НАДВОР ОД КРУГОТ- НЕВИДЛИВИ ВО ОПШТЕСТВОТО”. Проектот се спроведува во рамки на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) на Европската Унија – Поддршка за граѓанските организации во рамките на Акцијата за подршка на граѓанските организации за 2015 (EuropeAid / 151569 / DD / ACT / MK).
Проектот има за цел да придонесе кон зајакнување на влијанието на ромските граѓански организации во креирањето на политики за елиминација на процедурите и административните потешкотии со кои се соочуваат Ромите без документи за лична идентификација и овозможување на уживање на основните човекови права како рамноправни граѓани во македонското општество.

 

НАБАВКА НА ЕКСПЕРТСКИ УСЛУГИ:
Во рамки на проектот: “Надвор од кругот – невидливи во општеството”

Дизајн и подготовка на банер на проектот, банер за конференција, летоци, постери и промотивен материјал

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

ЗА НАБАВКА НА ЕКСПЕРТСКИ УСЛУГИ – Комуникациска стратегија и видливост на проектот

Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК – Скопје во соработка со Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите – Месечина – Гостивар, Здружение за заштита на правата на Ромите – ЗПР – Штип и Ромски Едукативен Центар – РЕЦ Амбрела – Шуто Оризари, го спроведува проектот “НАДВОР ОД КРУГОТ- НЕВИДЛИВИ ВО ОПШТЕСТВОТО”. Проектот се спроведува во рамки на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) на Европската Унија – Поддршка за граѓанските организации во рамките на Акцијата за подршка на граѓанските организации за 2015 (EuropeAid / 151569 / DD / ACT / MK).
Проектот има за цел да придонесе кон зајакнување на влијанието на ромските граѓански организации во креирањето на политики за елиминација на процедурите и административните потешкотии со кои се соочуваат Ромите без документи за лична идентификација и овозможување на уживање на основните човекови права како рамноправни граѓани во македонското општество.

 

НАБАВКА НА ЕКСПЕРТСКИ УСЛУГИ
Во рамки на проектот: “Надвор од кругот – невидливи во општеството”

Комуникациска стратегија и видливост на проектот

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

 

OUTSIDE THE CIRCLE – INVISIBLE IN SOCIETY

The Project is in line with need of strengthening the impact of the civil society in public policies and decision making to influence key reforms for further support of the country in the EU accession processes. Also, the action is in line with the specific objective to enhance the impact of civil society through their involvement in public policies and further development of the civil dialogue, stronger and active contribution in policy and watchdog initiatives, policy monitoring, increased participatory democracy and improved fundamental rights. Read More

THE JOINT POSITION OF ROMA CIVIL SOCIETY ON THE 10th EU ROMA PLATFORM MEETING

Based on consultations with an array of Roma civil society organizations across Europe we demand that the European Commission prioritizes to discuss the following trends and outcomes at the 10th EU Roma Platform, in line with the theme ‘Mutual accountably of all’:
1. Growing anti-Roma politics increases the volume of extreme violence and killings. Roma are the most likely minority to be victims of police brutality, ethnic profiling and criminalization, forced evictions, media demonization, violence and killings. Most dangerously, all these practices are becoming norms legitimized through extreme right parties that have been democratically elected.
2. Growing tokenism at the EU and national levels decreases the legitimacy of all pro-Roma decisions regarding legislation, policies, funding, and practices. There are no effective institutional mechanisms at the EU and national levels for 12 million Roma voices to be heard. The EU and national public institutions do not represent or respond to these voices. In addition, significant numbers of Roma in Europe who do vote face the risk that their votes will be suppressed or manipulated through widespread vote-buying practices or outright fraud. As a result, Roma are largely absent from local, national, EU policy and political decision-making – the most recent example is the way of preparation and organization of the 10th EU Roma platform.
3. Weaker political accountability is worsening the situation of Roma. Despite all the European political and economic reforms, including pro-Roma policies and ad-hoc declarations that the situation of Roma must change for the better, the situation is becoming worse than ever before. Almost all attempts at bettering the lives of Roma are, to say the least, largely declarative and without substantial results. Most members of the intellectual and political elite are unwilling or incapable to recognize this reality and respond adequately.

Therefore, we are recommending these objectives and outcomes for the 10th EU Roma Platform meeting:

1. Introduce a zero-tolerance policy on anti-Gypsyism through a code of ethics for political parties at the EU and national levels.
2. Introduce more inclusive and democratic governance at the EU Roma Platform meetings. An immediate step would be to introduce EU Roma Platform Meeting Guidelines about the main purpose and objectives of the platform, key criteria for participation, selection process methods, and the decision making authority of the main players.
3. Introduce institutional mechanisms to increase the accountability of the EU Roma Platform meetings. An immediate action is to refine the purpose and mandate of the EU Roma Platform following these four steps:
a. Redefine the purpose of the Platform to “The European Platform for Roma Inclusion brings together the most relevant representatives of the national governments, the EU, international organizations and the most representative voices from Roma civil society to assess the progress made, while generating improvements and political commitments that ultimately bring about real change in the lives of Roma in Europe”.
b. Introduce a practice of reflective assessments and transparency of progress vis-à-vis major political and policy processes such as the EU Roma Framework, considering how some practices may have helped or limited significant progress on Roma inclusion such as the yearly progress reports of the EU Roma Framework.
c. Determine the key political commitments of the main players in terms of pro-Roma legislation, policy, funding, and practice during EU and national Roma platform events.
d. Establish an institutional follow-up mechanism for the work done between Platform meetings, including clear roles and responsibilities for the main players in implementing the commitments made in the real-time political and policy processes at the EU and national levels.

ROMA CSO NETWORK – ROMA COMMUNITY’S RESPONSE

The Roma were and still are marginalized in society. On the other hand, national governments and international organizations are trying to overcome segregation, stigmatization and marginalization of the Roma and try to fully integrate Roma into society. But still the Representatives of state institutions, representatives from Local self-governments and representatives from Roma community in Republic of Macedonia having a general agreement that active networking can be a potentially effective instrument for changing the situation in a positive direction and establishing mechanisms for involvement of Roma CSOs and Roma representatives, and significantly improving their impact on policy and decision-making processes. Read More

ROMA ACTION + civic engagement of local community

PROGRAMME CONCERNED: “Support of the implementation of the RCC Strategy and Work Programme 2017-2019”

“ROMA ACTION + civic engagement of local community”

Comparative Analysis – The use of the National Policies for Roma at the Local Level

Policy Briefs – Advocacy of Roma on Local Level in Republic of Macedonia

 Overall goal of the project:

To contribute towards creation on proactive and committed local watchdogs who works on mainstreaming Roma issues into local policies while addressing specific problems of the Roma community in Macedonia.

Specific objectives of the project:

  1. To strengthen the capacity of local action groups (LAGs) for Roma enabling them to plan and undertake strategically their further local actions.
  2. To collect data for the situation within the local Roma community as a baseline to influence the socio-economic policies of the Government in the Republic of Macedonia.

Read More

Capacity building for Roma CSOs for: Implementation of EU-funded projects and grant management

Association Initiative for Social Change InSoC and Macedonian Center for International Cooperation MCIC in the period from 21 to 22 of May 2016 in the hotel “Skardus”, Popova Shapka organized a training on “Implementation of EU-funded projects and grant management, for Roma CSOs.

The training was conducted by the trainer Mr. Fatmir Bytyqi and attended by participants from Roma CSOs who are implementing EU funded projects. The main purpose of the training was to contribute to Increasing and improving the capacity and actions of Roma CSOs.

The following modules were covered:

  • Planning and managing an EU funded project, and specifically such in the frame of relevant EU Programmes;
  • Understanding the basic requirements related to administration of an EU funded project: i.e. legal framework, eligibility framework, timelines and deadlines;
  • Understanding the basic requirements for proper financial management of an EU funded project;
  • Introduction to the public procurement principles and basic rules (i.e. the EU Practical Guide).

The training was conducted under the frame of the project “Roma access to funds” (PGF), which is part of the program “Making the Most of EU funds for Roma” (MTM) of the Open Society Institute, Budapest.

R  E  A  C  T  I  O  N

 

 

The informal network of Roma NGOs in Macedonia – Roma Decade Focal Point – Macedonia, which is composed of 18 Roma NGOs and other civil society organizations and individual, strongly condemns the violation act, the hate speech and the violence against Mitko, 17 year old Roma from village Ovcepolci, Municipality of Pazardzik – Republic of Bulgaria, done on 18.04.2016. According to the news  http://goo.gl/cxf8Yh  and the video posted on social networks, the organizations condemn the behavior, the hate speech and the violence, where Mitko, neither provocated nor confronted the attacker. While the attacker, who publicly declares himself as a nationalist, attacked the young boy because he stated during the conversation that the two (the attacker and Mitko) are equal.

Informal network of NGOs Roma Decade Focal Point – Macedonia will monitor the resolution of this case and expect institutions in the Republic of Bulgaria to confirm its commitment to non-discrimination, equality and fair prosecution of future cases, regardless of whom they are challenged and that harm the democratic state. We expect the institutions in Republic of Bulgaria strongly to react against hate speech, violence and intolerance against Roma.

Also, we believe that the institutions in Republic of Bulgaria, will take into consideration this unpleasant, inhuman and violent act and in the future, will influence in the promotion of fundamental human rights and practice of democracy in Republic of Bulgaria.

We urge the Council of Europe to react adequately towards the representatives of the Republic of Bulgaria and monitor the situation of Roma. Also the Council of Europe should invite the official representatives of the Republic of Bulgaria on greater responsibility and protection of human rights and democratic values and thereby also protecting the rights of Roma in Republic of Bulgaria.

 

Skopje, 19.04.2016