КЛУЧНИ НАОДИ ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА