КЛУЧНИ НАОДИ ЗА РОМИТЕ ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 2020 ГОДИНА ЗА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА