Извештај на Граѓанското општество за имплементацијата на Стратегијата за Ромите во Република Македонија и Акционите планови на Декадата во Македонија во 2012 година