ПОВИК Бр. 0839-01 за прибирање на понуди


за избор на експерт за изработка на:

Анализа на Законот за неевидентирани лица во матичната книга на родени и остварувањето на правата кои произлегуваат од истиот   Република Северна Македонија

Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК Скопје објавува повик за прибирање понуди за набавка на експертски услуги за подготовка на Анализа на Законот за неевидентирани лица во матичната книга на родени и остварувањето на правата кои произлегуваат од истиот  во Република Северна Македонија

Повикот се објавува во рамки на институционалниот грант од програмата “ЦИВИКА МОБИЛИТАС“, и е објавен на веб страната на Асоциација Иницијатива за социјална промена ИнСоК. www.insoc.org.mk

Рокот за доставување на понудите е 01.08.2022.

Надир Реџепи – Координатор – учетво на МТВ1 – Македонија Наутро