PENGESATË REGJISTRIMIN DHE VAZHDIMIN E ARSIMIT TE TË RINJTË ROMË

Ky hulumtim u zhvillua për qëllimet e aktivitetit: “Pasqyrë e masave të ndërmarra në Republikën e Maqedonisë për përmirësimin e përfaqësimit të fëmijëve romë nëpër shkolla, pengimi i largimit nga shkollat dhe siguria për suksesin e tyre në shkollë”. Projekti u realizua duke përdorur metoda, me të cilat bëhet përcaktim i barrierave për regjistrimin dhe vazhdimin e arsimit nga ana e romëve. Njëkohësisht u bë analizë e të gjitha programeve dhe projekteve, të cilat ishin të orientuara drejt përmirësimit të arsimit të romëve, gjegjësisht për zvogëlimin e pengesave me të cilat ballafaqohen romët në procesin arsimor.

 

<a href=”http://insoc.org.mk/wp-content/uploads/2015/02/PENGESATË-REGJISTRIMIN-DHE-VAZHDIMIN-E-ARSIMIT-TE-TË-RINJTË-ROMË.pdf”>Download</a>

Надир Реџепи – Координатор – учетво на МТВ1 – Македонија Наутро