БАРИЕРИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО КАЈ МЛАДИТЕ РОМИ

За целите на спроведување на активноста:„Преглед на мерките превземени во Република Македонија за подобрување на пристапот на ромските деца во училиштата, да се спречи осипување и безбедноста во нивниот успех во училиштата” направено беше ова истражување со методи за дефинирање на бариерите за запишување и продолжување на образованието на младите Роми и анализа на сите програми и проекти кои беа насочени кон подобрување на образованието на Ромите, односно намалување на препреките со кои се соочуваат Ромите во образовниот процес.

 

Barieri_vo_obrazovanieto_kaj_Romite_vo_Makedonija

http://insoc.org.mk/wp-content/uploads/2018/05/Barieri_vo_obrazovanieto_kaj_Romite_vo_Makedonija-2.pdf

 

 

 

Надир Реџепи – Координатор – учетво на МТВ1 – Македонија Наутро