ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА МАТЕРЈАЛИ

ПРЕДМЕТ: ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА МАТЕРЈАЛИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ: “НАДВОР ОД КРУГОТ – НЕВИДЛИВИ ВО ОПШТЕСТВОТО“/ Според Договор за грантИПА/2015/381751

 

Поканети сте да учествувате на повик за доставување на понуди за печатење на проектни матерјали.

Во поканата се приложени следните документи:

–              Инструкции за понудувачите

–              Технички спецификации

–              Образец на понуда + финансиска понуда  (Прилог 1),

–              Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба (Прилог 2),

–              Изјава за независна понуда (Прилог 3)

Матерјалите подготвени во формат за печатење ќе ви бидат доставени по изборот на понудувач со најповола прифатлива цена на понудата.

Крајниот рок за доставување на понудите е 08,08,2017 година во 15:00 часот.

Понудите можат да се поднесат: на е-маил: insoc@insoc.org.mk ,  преку препорачна пошта на улица: Миладин Поповиќ 4-1а, 1020 Скопје или на рака на истата адреса.

 

Инструкции

Техничка спецификација

Образец за понуда – буџет

Изјава за исполнување на критериуми

Изјава за независна понуда

Надир Реџепи – Координатор – учетво на МТВ1 – Македонија Наутро