Archive 2017

ПОВИК Бр. 0818-6.1 ФИНАНСИСКА ПОДРШКА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОВИК Бр. 0818-6.1
ФИНАНСИСКА ПОДРШКА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Здружението Иницијатива за социјална промена – ИнСоК –Скопје во соработка со Ромскиот едукативен центар “Амбрела”, Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите “Месечина“ – Гостивар и Здружението за заштита на правата на Ромите – Штип, во рамки на проектот “Надвор од кругот – невидливи во општеството“ кој се спроведува со финансиска помош од Европската унија во рамки на ИПА Програма за граѓанско општество и медиуми 2015, објавуваат:

Финансиската подршка е наменета за граѓански организации кои сакаат да придонесат кон зајакнување на влијанието во креирање на јавни политики за елиминација на процедурите и административните потешкотии со кои се соочуваат Ромите без документи за лична идентификација и овозможување на уживање на основните човекови права како рамноправни граѓани во општеството. Read More

ПОВИК бр. 0818- 5.5.1.2 АНГАЖИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИ АСИСТЕНТИ ЗА ПРАВНИ СОВЕТИ

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИ АСИСТЕНТИ ЗА ПРАВНИ СОВЕТИ
во рамки на проектот: “НАДВОР ОД КРУГОТ- НЕВИДЛИВИ ВО ОПШТЕСТВОТО”

Објавен од: Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК – Скопје, Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите – Месечина – Гостивар, Здружение за заштита на правата на Ромите – ЗПР – Штип и Ромски Едукативен Центар – РЕЦ Амбрела – Шуто Оризари

Објавен на: 26/12/2017

Активен до: 20/01/2018

Позиција: Асистент за правни совети

Локација: Шуто Оризари (Скопје), Битола, Гостивар, Кавадарци, Куманово, Прилеп, Тетово, Велес, Гевгелија, Кичево, Охрид, Пехчево и Штип Read More

Conclusion and Recommendation from the Conference of the Project ROMA ACTION – CIVIL ENGAGEMENT OF THE LOCAL COMMUNITY

Тhe final conference of the project “ROMA ACTION + CIVIL ENGAGEMENT OF THE LOCAL COMMUNITY” was held оn November 30, 2017 at the Continental Hotel in Skopje.

At the conference, the results of the project were, presented as well as the recommendations for improving the implementation of national Roma policies at the local level. Read More

COMPARATIVE ANALYSIS – THE USE OF NATIONAL POLICIES FOR ROMA AT THE LOCAL LEVEL

By implementing public policies for Roma, the majority of the public, believes that it has a positive impact on the integration of Roma in the Republic  Macedonia, but still much remains to be done in order to achieve effective improvement in the inclusion of Roma in society.

COMPARATIVE ANALYSIS – THE USE OF NATIONAL POLICIES FOR ROMA AT THE LOCAL LEVEL

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА – ПРИМЕНЛИВОСТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА РОМИТЕ НА ЛОКАЛНО НИВО

POLICY BRIEFS – ADVOCACY OF ROMA ON LOCAL LEVEL IN REPUBLIC OF MACEDONIA

POLICY BRIEFS
Review of Roma priorities at the local level and recommendations for inclusion in the local public policies
(Cair, Suto Orizari (Skopje), Tetovo, Gostivar, Bitola, Prilep, Stip, Kumanovo, Delcevo, Vinica, Kocani and Berovo)

POLICY BRIEFS – ADVOCACY OF ROMA ON LOCAL LEVEL IN REPUBLIC OF MACEDONIA

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РОМИТЕ НА ЛОКАЛНИОТ НИВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Decade Watch 2006

Building on the principle of Roma participation in the Decade, DecadeWatch is an initiative of a group of Roma activists and researchers to assess progress under the Decade of Roma Inclusion 2005–2015 since its launch in February 2005. DecadeWatch is supported by the Open Society Institute and the World Bank. This support included training and mentoring there search teams, as well as developing the methodology for, providing editorial support to and printing this series of reports.

Decade Watch 2007

Building on the principle of Roma participation in the Decade, DecadeWatch is an initiative of a group of Roma activists and researchers to assess progress under the Decade of Roma Inclusion 2005–2015 since its launch in February 2005.
DecadeWatch is supported by the Open Society Institute and the World Bank. This support has included training and mentoring the research teams, as well as developing the methodology for, providing editorial support to and printing this series of reports.

Decade Watch 2008

This report of the implemented monitoring and evaluation of the Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015 and other Roma-targeted public policies in the Republic of Macedonia is aimed to the achievement of all three objectives foreseen by the project. The report describes the prepared methodology on the basis of which monitoring and evaluation activities were carried out, the findings of the conducted assessment, and proposes measures for improvement of the implementation of the Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015.

Decade Watch 2010

The assessment of the Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015 (Decade) in the Republic of Macedonia is part of the project “Decade Watch Macedonia 2010: On the half way of the Roma Decade (MK Decade Watch 2010)”. The project is supported by the Roma Initiatives Office of the Open Society Institute from Budapest and it is implemented by the Initiative for Social Inclusion – InSoC. It is part of the regional Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015 monitoring initiative named DecadeWatch.