КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА МАЛИ ГРАНТОВИ – ЗАСТАПУВАЊЕ И ЛОБИРАЊЕ 2016

Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК, Скопје, и Македонскиот центар за меѓународна соработка – МЦМС во рамките на проектот Пристап на Ромите до фондови, објавуваат повик за доделување на мали грантови на Ромски граѓански организации.

Целта на конкурсот е да се обезбеди подршка на Ромски граѓански организации кои работат на зајакнување на соработката со институциите на локално и национално ниво преку застапување и лобирање, за поадекватен одговор на потребите и проблемите на Ромската заедница во Република Македонија. Повикот ќе подржи проекти кои:

  1. Ќе демонстрираат иновативни модели на партнерство со јавните институции и приватниот сектор, особено во областите на вработување и претприемништво со насока да бидат мултиплицирани или интегрирани во јавните политики;
  2. Ќе бидат во насока на мобилизирање на средства за техничка помош и подршка за зголемување на способностите на локалните даватели на услуги за полесен пристап и искористување на ЕУ фондовите;
  3. Се однесуваат на надминување на бариерите кои го отежнуваат пристапот до ЕУ фондови, особено делот со финансискте капацитети на Ромските граѓански организации.

Важноста од застапување и лобирање за Ромската заедница оди во прилог на остварување на целите и приоритети предвидени со Стратегијата на Ромите и придонесува за развој и унапредување на можностите кои што им стојат на располагање на граѓаните.

Малите грантови се во висина од минимум 3.000 УСД до максимум  5.000 УСД, a  вкупниот фонд на проектот Пристап на Ромите до фондови за оваа намена изнесува 25.000 УСД. Временската рамка за реализација на проектите треба да биде од 3 (три) до максимум 5 (пет) месеци. Рокот за доставување е понеделник, 30 Maj, 2016 година до 15:00 часот- на следнива е-mail адреси:  insoc@insoc.org.mk.

Формуларите за пријавување, како и повеќе информации за конкурсот се достапни на веб-страната на Проектот пристап на Ромите до фондови www.prf.org.mk и  www.insoc.org.mk

Симни апликација:

Формулар за аплицирање

Проектот е финансиски подржан од програмата на Институт отворено општество Будимпешта „Да се направи максимум со ЕУ фондовите за Ромите”.

 

Контакт инфо:

Асоцијација иницијатива за социјална промена, ИнСоК – Скопје

Е-mail: insoc@insoc.org.mk

т. +389 (0) 2 61 42 690

Скопје, 17 Април, 2016

Надир Реџепи – Координатор – учетво на МТВ1 – Македонија Наутро