БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЕКСПЕРТСКИ УСЛУГИ

Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК – Скопје во соработка со Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите – Месечина – Гостивар, Здружение за заштита на правата на Ромите – ЗПР – Штип и Ромски Едукативен Центар – РЕЦ Амбрела – Шуто Оризари, го спроведува проектот “НАДВОР ОД КРУГОТ- НЕВИДЛИВИ ВО ОПШТЕСТВОТО”. Проектот се спроведува во рамки на  Инструментот за претпристапна помош (ИПА) на Европската Унија –  Поддршка за граѓанските организации во рамките на Акцијата за подршка на граѓанските организации за 2015 (EuropeAid / 151569 / DD / ACT / MK).   Проектот има за цел да  придонесе кон зајакнување на влијанието на ромските граѓански организации во  креирањето на политики за… Read More

Continue Reading

ПОВИК Бр. 0818-6.1 ФИНАНСИСКА ПОДРШКА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОВИК Бр. 0818-6.1 ФИНАНСИСКА ПОДРШКА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ   Здружението Иницијатива за социјална промена – ИнСоК –Скопје во соработка со Ромскиот едукативен центар “Амбрела”, Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите “Месечина“ – Гостивар и Здружението за заштита на правата на Ромите – Штип, во рамки на проектот “Надвор од кругот – невидливи во општеството“ кој се спроведува со финансиска помош од Европската унија во рамки на ИПА Програма за граѓанско општество и медиуми 2015, објавуваат: Финансиската подршка е наменета за граѓански организации кои сакаат да придонесат кон зајакнување на влијанието во креирање на јавни политики за елиминација на процедурите и административните потешкотии со кои се соочуваат Ромите без документи за… Read More

Continue Reading

ПОВИК бр. 0818- 5.5.1.2 АНГАЖИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИ АСИСТЕНТИ ЗА ПРАВНИ СОВЕТИ

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИ АСИСТЕНТИ ЗА ПРАВНИ СОВЕТИ во рамки на проектот: “НАДВОР ОД КРУГОТ- НЕВИДЛИВИ ВО ОПШТЕСТВОТО”   Објавен од: Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК – Скопје, Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите – Месечина – Гостивар, Здружение за заштита на правата на Ромите – ЗПР – Штип и Ромски Едукативен Центар – РЕЦ Амбрела – Шуто Оризари Објавен на: 26/12/2017 Активен до: 20/01/2018 Позиција: Асистент за правни совети Локација: Шуто Оризари (Скопје), Битола, Гостивар, Кавадарци, Куманово, Прилеп, Тетово, Велес, Гевгелија, Кичево, Охрид, Пехчево и Штип Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК – Скопје, Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите – Месечина – Гостивар, Здружение за заштита… Read More

Continue Reading

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА МАТЕРЈАЛИ

ПРЕДМЕТ: ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА МАТЕРЈАЛИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ: “НАДВОР ОД КРУГОТ – НЕВИДЛИВИ ВО ОПШТЕСТВОТО“/ Според Договор за грант: ИПА/2015/381751   Поканети сте да учествувате на повик за доставување на понуди за печатење на проектни матерјали. Во поканата се приложени следните документи: –              Инструкции за понудувачите –              Технички спецификации –              Образец на понуда + финансиска понуда  (Прилог 1), –              Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба (Прилог 2), –              Изјава за независна понуда (Прилог 3) Матерјалите подготвени во формат за печатење ќе ви бидат доставени по изборот на понудувач со најповола прифатлива цена на понудата. Крајниот рок за доставување на понудите е 08,08,2017 година во 15:00 часот. Понудите… Read More

Continue Reading

ЗА НАБАВКА НА ЕКСПЕРТСКИ УСЛУГИ – Дизајн и подготовка на банер на проектот, банер за конференција, летоци, постери и промотивен материјал

Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК – Скопје во соработка со Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите – Месечина – Гостивар, Здружение за заштита на правата на Ромите – ЗПР – Штип и Ромски Едукативен Центар – РЕЦ Амбрела – Шуто Оризари, го спроведува проектот “НАДВОР ОД КРУГОТ- НЕВИДЛИВИ ВО ОПШТЕСТВОТО”. Проектот се спроведува во рамки на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) на Европската Унија – Поддршка за граѓанските организации во рамките на Акцијата за подршка на граѓанските организации за 2015 (EuropeAid / 151569 / DD / ACT / MK). Проектот има за цел да придонесе кон зајакнување на влијанието на ромските граѓански организации во креирањето на политики за елиминација… Read More

Continue Reading

ЗА НАБАВКА НА ЕКСПЕРТСКИ УСЛУГИ – Комуникациска стратегија и видливост на проектот

Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК – Скопје во соработка со Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите – Месечина – Гостивар, Здружение за заштита на правата на Ромите – ЗПР – Штип и Ромски Едукативен Центар – РЕЦ Амбрела – Шуто Оризари, го спроведува проектот “НАДВОР ОД КРУГОТ- НЕВИДЛИВИ ВО ОПШТЕСТВОТО”. Проектот се спроведува во рамки на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) на Европската Унија – Поддршка за граѓанските организации во рамките на Акцијата за подршка на граѓанските организации за 2015 (EuropeAid / 151569 / DD / ACT / MK). Проектот има за цел да придонесе кон зајакнување на влијанието на ромските граѓански организации во креирањето на политики за елиминација… Read More

Continue Reading

Capacity building for Roma CSOs for: Implementation of EU-funded projects and grant management

Association Initiative for Social Change InSoC and Macedonian Center for International Cooperation MCIC in the period from 21 to 22 of May 2016 in the hotel “Skardus”, Popova Shapka organized a training on “Implementation of EU-funded projects and grant management, for Roma CSOs. The training was conducted by the trainer Mr. Fatmir Bytyqi and attended by participants from Roma CSOs who are implementing EU funded projects. The main purpose of the training was to contribute to Increasing and improving the capacity and actions of Roma CSOs. The following modules were covered: Planning and managing an EU funded project, and specifically such in the frame of relevant EU Programmes; Understanding the… Read More

Continue Reading

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА МАЛИ ГРАНТОВИ – ЗАСТАПУВАЊЕ И ЛОБИРАЊЕ 2016

Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК, Скопје, и Македонскиот центар за меѓународна соработка – МЦМС во рамките на проектот Пристап на Ромите до фондови, објавуваат повик за доделување на мали грантови на Ромски граѓански организации. Целта на конкурсот е да се обезбеди подршка на Ромски граѓански организации кои работат на зајакнување на соработката со институциите на локално и национално ниво преку застапување и лобирање, за поадекватен одговор на потребите и проблемите на Ромската заедница во Република Македонија. Повикот ќе подржи проекти кои: Ќе демонстрираат иновативни модели на партнерство со јавните институции и приватниот сектор, особено во областите на вработување и претприемништво со насока да бидат мултиплицирани или интегрирани во… Read More

Continue Reading

Конкурс за доделување на мали грантови: Застапување и лобирање

Целта на конкурсот е да се обезбеди поддршка на ромските граѓански организации кои работат на зајакнување на соработката со институциите на локално и национално ниво преку застапување и лобирање, за поадекватен одговор на потребите и проблемите на ромската заедница во Република Македонија.

Continue Reading