Датум:12.03.2018

Ромски Едукативен центар – Амбрела – Скопје, Ул. Ѓорѓи Пенков 11/а, 1000 Скопје во рамки на Проектот “НАДВОР ОД КРУГОТ – НЕВИДЛИВИ ВО ОПШТЕСТВОТО” (ИПА/2015/381751) Ве поканува да учествувате во постапка за прибирање на понуди за набавка на експертски услуги: ФАЦИЛИТАТОРИ – ТРЕНЕРИ за одржување на дводневни работилници за Локалните асистенти за правни совети.

ОБЛАСТ: „ПРОЦЕСИРАЊЕ НА СЛУЧАИ НА ЛИЦА БЕЗ ЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈА“,

РАБОТИЛНИЦА – ОБУКА – 1 – ДВАЈЦА ФАЦИЛИТАТОРИ

ТЕМА 1 – ЗАКОНСКА РАМКА И СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО ПРЕЦЕСОТ НА ЕВИДЕНЦИЈА ВО МАТИЧНА КНИГА НА НОВОРОДЕНИ ЛИЦА

РАБОТИЛНИЦА – ОБИКА – 2 – ДВАЈЦА ФАЦИЛИТАТОРИ

ТЕМА 2 – ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ И ПРЕДЛОГ МЕТОДОЛОГИЈА ПРИ ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ЛИЦАТА БЕЗ ИЗВОД НА РОДЕН

Постапката се спроведува во рамки на проектот “НАДВОР ОД КРУГОТ – НЕВИДЛИВИ ЗА ОПШТЕСТВОТО„ спроведуван во рамки на ИПА Програмата за Граѓанско општество и медиуми 2015/Поддршка за организациите од граѓанското општество во рамки на инструментот за граѓанско општество 2015/ EuropeAid/151569/DD/ACT/MK. Проектот е финансиран од делегацијата на Европска Унија во Република Македонија.

Рокот за доставување на понудите е 19.03.2018.

Максималниот износ на набавката е 150 ЕУР во денарска противредност 9,228.00 МКД со вклучен персонален данок за еден фацилитатор по ден.

Изборот на понудувачот ќе се направи по принципот “надобра понудена вредност за дадена цена.

Право на учество имаат сите лица кои ги исполнуваат бараните услови.

Целосната документација за доставување на понудите е дадена во прилог на оваа покана за повик.

 

Со почит,

Ромски Едукативен центар – Амбрела – Скопје

 

2. Инструкции за понудувачи и домен на работа 5.3.1.1

3. Организација и методологија за обезбедување на очекуваните услуги;

4. ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ;

5. РАБОТНА БИОГРАФИЈА;

6. ФИНАНСИСКА ПОНУДА;